KONTAKT-POMOC


 


 

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu mogą być kierowane na adres kontakt@kody.tv bądź przesyłane za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego (umieszczonego poniżej),  będą rozpatrywane maksymalnie do 48 godzin od momentu zarejestrowania ich w systemie lub otrzymania wiadomości.

UWAGA: Nieaktywowane kody w okresie 3 miesięcy od daty zakupu nie podlegają reklamacji.